مواد بهبود دهنده نان اُماج

پرمیکس تست
پرمیکس تست
اکتبر 7, 2016
نمایش همه

مواد بهبود دهنده نان اُماج

مواد بهبود دهنده نان اُماج

مواد بهبود دهنده نان اُماج

مواد بهبود دهنده نان S111 با بسته بندی آبی :
این بهبود دهنده نان یک بهبود دهنده بسیار موثر جهت افزایش کیفیت و ماندگاری انواع نان ها می باشد . مواد بهبود دهنده آبی برای آرد های ضعیف به کار می رود . میزان مصرف آن 0/5 – 0/3 درصد وزنی آرد است .

مواد بهبود دهنده نان سوپر S112 با بسته بندی سرمه ای :
این بهبود دهنده نان یک بهبوددهنده بسیار قوی جهت افزایش حجم ، کیفیت و ماندگاری انواع نان ها می باشد . مواد بهبوددهنده سوپر به ویژه برای آرد های خیلی ضعیف ارائه شده است که با تقویت آرد ، کیفیت نان حاصله را بهبود می دهد . میزان آن 0/4 – 0/2 درصد براساس وزن آرد مصرفی می باشد .

مواد بهبود دهنده نان طلایی S115 :
این بهبود دهنده نان یک بهبود دهنده بسیار موثر برای افزایش کیفیت ماندگاری نان ها می باشد .
بهبود دهنده طلایی برای آرد های ضعیف به کار می رود . میزان مصرف آن 0/5 – 0/3 درصد وزنی می باشد .